Slovensko

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov (vaše "dáta") je pre spoločnosť Tarkett dôležitá. Tieto zásady ochrany osobných údajov ("Zásady ochrany osobných údajov") vysvetľujú, ako zhromažďujeme a používame Vaše údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Takisto Vám odporúčame, aby ste si prečítali naše zásady týkajúce sa cookies.

 

Kto je správcom Vašich údajov?

Správcom Vašich údajov, ktorý rozhoduje o tom, ako a prečo sú Vaše údaje spracovávané, je Tarkett Polska, zjednodušená akciová spoločnosť, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava pod číslom 2221/B, so sídlom na adrese: Tarkett Polska - organizačná zložka Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava Slovak Republic
(ďalej len "Tarkett").
Tam, kde táto politika ochrany súkromia odkazuje nižšie na "my", "náš" alebo "nás", znamená to Tarkett Polska - organizačná zložka.

 

Na čo sa vzťahujú tieto pravidlá ochrany osobných údajov?

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky Vaše údaje zhromaždené spoločnosťou Tarkett, či už prostredníctvom webových stránok spoločnosti Tarkett alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Webové stránky alebo aplikácie spoločnosti Tarkett môžu obsahovať odkazy na webové stránky partnerských sietí a/alebo pridružených stránok. Upozorňujeme, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto pravidlá nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť príležitostne aktualizované. Prečítajte si najnovšiu verziu online.

 

Ktoré Vaše údaje zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom rôznych kanálov vrátane webových stránok, sociálnych médií, udalostí, telefónnych kontaktov, e-mailov alebo iným spôsobom.

 • identifikačné informácie (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia);
 • kontaktné údaje (napríklad poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • pracovný pomer/pozíciu vo Vašej spoločnosti, ak konáte v profesionálnom kontexte;
 • záznamy korešpondencie so spoločnosťou Tarkett a odpovede na naše prieskumy.

   

Vaše údaje môžeme zhromažďovať aj automatickým spôsobom, vrátane súborov cookie a iných sledovacích zariadení. Majte na pamäti, že Vaša IP adresa sa nikdy nepoužije na identifikáciu Vás ako fyzickej osoby, ale jednoducho nám umožní určiť mesto, odkiaľ ste pripojení. Viac informácií nájdete v našich pravidlách cookies. Vaše údaje môžeme získať z externých zdrojov, napríklad od iných spoločností alebo z verejne dostupných zdrojov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tieto údaje a vždy, keď je to možné, Vás informujeme o zdroji, z ktorého sme ich získali.

 

Na aké účely použijeme Vaše údaje?

Vaše údaje používame predovšetkým na účely riadenia našich vzťahov so zákazníkmi/potenciálnými partnermi, najmä pre:

 • spracovanie objednávok a dodávanie produktov;
 • odpovede na Vaše požiadavky,
 • spracovanie reklamácií;
 • posielanie správ a informácií o našich produktoch, ktoré Vás môžu zaujímať;
 • riadenie vernostných programov;
 • vykonávanie prieskumov na zlepšenie našich služieb a produktov;
 • organizovanie súťaží;
 • generovanie štatistík pre marketingovú analýzu.

Vaše údaje môžeme spracovať na akýkoľvek iný konkrétny účel uvedený v čase zberu údajov.

 

Na základe akých právnych dôvodov používame Vaše údaje?

Pri zohľadnení účelu sa Vaše údaje spracúvajú z týchto právnych dôvodov:

 • ak je to potrebné pre plnenie vzájomnej zmluvy;
 • keď je potrebné sledovať naše legitímne záujmy, vrátane:
  - bezpečnosť sietí a informácií na ochranu Vašich údajov pred stratou, poškodením alebo neoprávneným prístupom
  - posúdenie našich služieb prostredníctvom záznamov hovorov s našimi kontaktnými centrami
  - priame marketingové aktivity (okrem toho, kde sa spoliehame na Váš súhlas);
 • ak je potrebné dodržiavať zákonnú povinnosť, najmä pomáhať verejnému orgánu alebo vyšetrovaciemu orgánu;
 • ak ste dali svoj výslovný súhlas na konkrétne a určené účely.

 

S kým zdieľame Vaše údaje?

Vaše údaje môžeme zdieľať s:

 • inými subjektami v rámci skupiny Tarkett pre vnútorné administratívne účely;
 • našimi dôveryhodnými dodávateľmi, ktorí poskytujú širokú škálu obchodných služieb v našom mene, ako napríklad hosting a servisné služby;
 • tretími stranami, ktoré môžu ponúkať služby vo vzťahu k vlastným produktom a službám;
 • súdnými orgánmi, štátnými orgánmi alebo verejnými orgánmi na požiadanie a v rozsahu povolenom zákonom.

Vo všetkých prípadoch bude spoločnosť Tarkett zdieľať Vaše údaje iba na základe najnutnejších potrieb, aby sme splnili vyššie uvedené účely.

 

Kde ukladáme Vaše údaje?

Vaše údaje sú uložené buď v našej databáze alebo v databáze našich poskytovateľov služieb. Z dôvodu medzinárodného rozmeru skupiny Tarkett a za účelom optimalizácie kvality našich služieb môžu byť Vaše údaje prevedené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"). V takýchto prípadoch budeme používať vhodné právne záruky, aby sme zabezpečili, že Vaše údaje budú spracované v súlade s podmienkami týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Ak chcete získať kópiu týchto záruk alebo podrobnosti o tom, kde môžete získať prístup k týmto dokumentom, môžete nám zaslať písomnú žiadosť uvedenú v článku 10 Pravidiel ochrany osobných údajov.

 

Ako zabezpečujeme bezpečnosť a dôvernosť Vašich údajov?

Spoločnosť Tarkett sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť Vašich údajov. Z tohto dôvodu dodržiavame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme v čo najväčšej možnej miere zabránili akémukoľvek náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému prístupu.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje si ponecháme na čas potrebný na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, v rámci obmedzení stanovených platnými právnymi predpismi. Za určitých okolností môžeme Vaše údaje uchovávať dlhšie, aby vyhovovali právnym požiadavkám, požiadavkám na účtovníctvo alebo požiadavkám na vykazovanie.

 

Aké sú Vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

Podľa platných právnych predpisov môžete mať právo:

 • k prístupu k Vašim údajom; • opraviť a aktualizovať údaje;
 • vymazať údaje;
 • obmedziť spracovanie Vašich údajov;
 • namietať proti spracovaniu Vašich údajov, najmä ak je spracovanie založené na našich legitímnych záujmoch;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas;
 • požiadať o vrátenie údajov v štruktúrovanom dátovom súbore, buď priamo Vám, alebo tretiej strane, ak je to technicky možné (prenositeľnosť údajov);
 • Podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Ak chcete využiť

ktorékoľvek z Vašich práv, pošlite nám e-mail na adresu: ochranaudajov[@]tarkett.com alebo list na adresu:
Tarkett Polska - organizačná zložka
Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava
lovak Republic

Upozorňujeme, že pred spracovaním môžeme požadovať dôkaz Vašej totožnosti a podrobnosti o Vašej žiadosti. Údaje sa použijú iba na overenie Vašej totožnosti a nebudú uložené dlhšie, než je potrebné na tento účel.
Budeme odpovedať v primeranom čase a v súlade s platnými predpismi.