Slovensko

Právne podmienky

http://www.tarkett.se webová stránka je publikovaná :

Tarkett - organizačná zložka Obchodný register Bartislava (Slovensko) registračné číslo
Číslo DPH v FR 88 352 849 327.
Tarkett - organizačná zložka
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421 2 48 29 13 17
( Ďalej len " Tarkett " )

Využite nášh webový formulár a kontaktujte nás.

Riaditeľ vydavateľstva je Monika Marcinkowska

http://www.tarkett.sk webová stránka bola vytvorená podľa:
TBWA\365 so sídlom na 162 ulici de Billancourt, 92100 Boulogne, France.

http://www.tarkett.sk stránka bola vyvinutá:
Clever-Age so sídlom na 34 ulici de Saint-Petersbourg, 75008 Paris, Francúzsko

http://www.tarkett.sk webová stránka funguje zo serverovej platformy poskytovanej:
OVH so sídlom na 2 ulici Kellermann, 59100 Roubaix, Francúzsko

 

Váš prístup a používanie Tarkett internetových stránok (ďalej len "webové stránky") sa riadi podľa súčasných podmienok používania (ďalej len "Podmienky použivania"). Prístupom, prezeraniím a využívaním webových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a akceptovali bez výhrad tieto Podmienky používania, ktoré su občas modifikované spoločnosťou Tarkett..

Ak sa Tarkett rozhodne zmeniť tieto podmienky používania, uverejní novú aktualizovanú verziu na webových stránkach. Vyzývame preto používateľov, abz pravidelne kontrolovali tieto Podmienky používania.

Copyright - Duševné vlastníctvo

Obsah týchto webových stránok a predovšetkým, ale nie výlučne texty, značky, logá, fotografie, videá, zvuky, hudba, rozloženie stránok, vzory, know-how, technológie, produkty a procesy sú majetkom spoločnosti Tarkett alebo jej pridružených spoločností, alebo sú používané s povolením majiteľov. Z tohto dôvodu sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi a všetkými inými právami duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré existujú v rámci platných právnych predpisov.

Žiadne informácie uvedené na webových stránkach nemôžu byť interpretované alebo považované za súhlas s udelením licencie alebo práva použiť akýkoľvek obsah tejto webovej stránky.

Používanie webovej stránky

Môžete sťahovať, zobrazovať alebo tlačiť obsah webových stránok výhradne pre osobné a nekomerčné použitie. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky autorské a vlastnícke práva na všetky informácie, alebo kópie stiahnutých materiálov. Akékoľvek iné použitie, vrátane reprodukcie, modifikácie, distribúcie, prenosu či vysielanie obsahu webových stránok, a to úplne alebo čiastočne, pomocou akýchkoľvek prostriedkov je prísne zakázané, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tarkett.

Personal information

Akékoľvek osobné identifikačné údaje, ktoré môžete poslať cez internet na webových stránkach sú chránené a spracované v súlade s našou Politikou o ochrane osobných údajov. Tarkett vás vyzýva prečítať si Zásady ochrany osobných údajov pred tým ako poskytnete Tarkett akékoľvek svoje osobné údaje.

Linky alebo materiály tretích strán

Aby sme vám mohli ponúknuť rozšírený obsah, webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky alebo materiály poskytované tretími stranami, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou Tarkett. Tarkett nenesie zodpovednosť za obsah týchto webových stránok alebo materiálov, alebo akýkoľvek zber a prenos osobných údajov, inštalácie cookies alebo procesov vykonávaných týmito stránkami. Tarkett odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, zákonnosť, presnosť alebo funkcie.

Manažment prístupovýžch kódov

Niektoré služby poskytované na webovej stránke môžu vyžadovať prístupový kód a / alebo heslo, vydané správcom webovej stránky. Tieto kódy a heslá sú prísne dôverné, osobné a neprenosné. Ste osobne zodpovední za ich správu, uchovanie a dôsledky ich použitia. Je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu a udržanie týchto kódov a hesiel v tajnosti. Tarkett nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek podvodné použitie prístupových kódov a / alebo hesiel.

Disclaimer of warranties

Hoci spoločnosť Tarkett usiluje o správnosť všetkých informácií na webových stránkach, môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Tarkett nerobí žiadne vyhlásenia ohľadom presnosti, spoľahlivosti, úplnosti či aktuálnosti webových stránok alebo o výsledkoch, ktoré sú získané z využívania webových stránok. Môžete používať webové stránky a materiály na nich uverejnené na vlastné riziko.

TARKETT NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA BUDE FUNGOVAŤ BEZCHYBNE ALEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ SERVER NEOBSAHUJÚ POČÍTAČOVÉ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ MATERIÁLY. AK VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK ZAPRÍČINÍ POTREBU ÚDRŽBY ALEBO VÝMENU ZARIADENÍ ČI DÁT, TARKETT NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA TIETO NÁKLADY.

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA JE PREVÁDZKOVANÁ "TAK AKO JE" BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. TARKETT A JEHO DODÁVATEĽIA SA V PLNOM ROZSAHU PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁVA TRETÍCH STRÁN, AKO AJ ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. TARKETT A JEHO DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, ÚPLNOSŤ ČI AKTUÁLNOSŤ MATERIÁLOV, SLUŽIEB, SOFTVÉRU, TEXTOV, GRAFIKU A LINIEK..

NIEKTORÉ PRÁVNE PREDPISY NEMUSIA POVOLIŤ URČITÉ OBMEDZENIA ZÁRUK, TAKŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÉCH VYLÚČENÍ SA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

Akékoľvek odporučenie alebo informácie poskytnuté firmou Tarkett, či už ústne alebo písomné, alebo počas používania webovej stránky, nedávajú žiadne záruky, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v súčasných Podmienkach používania.

Obmedzenie zodpovednosti

Na Web pristupujete, používate a prechádzate stránky na vlastné nebezpečenstvo.

SÚHLASÍTE V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI A PREDPISMI, ŽE TARKETT, ANI KTORÁKOĽVEK Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ANI ŽIADNA INÁ STRANA PODIEĽAJÚCA SA NA VYTVÁRANÍ, VÝROBE ČI DISTRIBÚCII WEBOVÝCH STRÁNOK, NEMÔŽE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ POŠKODENIE ANI ŽIADNU UJMU POVESTI, NÁKLADY, STRATY, ZNÍŽENIE OBRATU ALEBO ZISKOV ALEBO ZÁVÄZKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (AJ KEĎ TAKÁ ŠKODA BOLA ZNÁMA ALEBO MOHLA BYŤ ZNÁMA FIRME TARKETT), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO PRÍSTUPU K NIM ALEBO ICH VYUŽÍVANIA, ALEBO NAOPAK NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO JEJ OBSAHU, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY ALEBO INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

VŠETKY MATERIÁLY, KTORÉ SÚ STIAHNUTÉ ALEBO ZÍSKANÉ AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM POČAS POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK SÚ NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. Tarkett nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo vírusy, ktoré by mohli ovplyvniť vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok z dôvodu vášho prístupu, použitia alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu z naších webových stránok alebo za nezákonné vniknutie alebo zásahy do IT systémov. Tarkett si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť niektoré alebo všetky funkcie týchto webových stránok. Tarkett nenesie žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo zastavenie všetkých alebo funkčnosť webových stránok vyplývajúcej z konania alebo opomenutia Tarkett alebo akejkoľvek tretej strany.

Užívateľské príspevky

Tarkett víta vaše komentáre na webových stránkach a produktoch. Avšak, musíte vziať na vedomie, že ak nám pošlete kreatívne návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty, vynálezy alebo iné informácie (súhrnne "informácie"), budú tieto informácie považované za majetok spoločnosti Tarkett. Všeobecne platí, že všetka komunikácia, ktorú ste uverejnili na webových stránkach alebo poslali Tarkett cez Internet je považovaná za nedôverné. Ak niektoré webové stránky umožňujú komunikáciu, ktorá je považovaná za dôvernú, táto skutočnosť bude jasne uvedené na týchto stránkach. Odovzdaním akýchkoľvek informácií firme Tarkett, dávate súhlas Tarkett , že môže výhradne vlastniť všetky práva k týmto informáciám na celom svete a má nárok na neobmedzené využívanie týchto informácií na akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, a to bez nároku na náhrady pre vás.

Ako užívateľ tejto webovej stránky, ste zodpovední za svoju komunikáciu a ste zodpovední za následky ich zverejnenia. Odoslaním informácie, sa zaručujete, že vlastníte zverejnený materiál / obsah a že to nie je dôverná informácia, ani obchodné tajomstvo, informácia poškodzujúca dobré meno a že Tarkett ich použitím neporuší právo žiadnej tretej strany.

Tarkett si vyhradzuje právo vylúčiť užívateľa a zabrániť jeho ďalšiemu prístupu k tejto webovej stránke pre porušovanie týchto podmienok alebo zákona a vyhradzuje si právo odstrániť všetku komunikáciu z webovej stránky.

Rôzne

  • Tieto Podmienky používania obsahujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou Tarkett a Vami, ohľadom prístupu a používania webovej stránky a jej obsahu. Akékoľvek ďalšie podmienky vydané spoločnosťou Tarkett, ktoré riadia vzťahy s vami, najmä pokiaľ ide o nákup výrobkov, majú prednosť pred týmito Podmienkami používania..
  • V prípade, že niektoré ustanovenia sa považujú za neplatné na základe zákona alebo rozhodnutím súdu, neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť zvyšných ustanovení týchto Podmienok používania, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
  • Právo, vzťahujúce sa na tieto webové stránky, je francúzske právo.
  • Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte nás na adrese:
    ochranaudajov[@]tarkett.com.

Fotografie chránené autorským právom:

© Getty Images
© Corbis